Europa WSE

Europa WSE staat voor "de afdeling 'Europese programma's' van het departement Werk en Sociale Economie". De afdeling vormt een brug tussen Europa en Vlaanderen. Ze stimuleert en financiert Vlaamse organisaties, waaronder Open Atelier om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. De Europese Unie kent via projecten hiervoor middelen toe aan de lidstaten om hen te helpen om hun doelen en streefcijfers te behalen. Bedrijven krijgen financiële steun en hulp in de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap. Daarnaast stimuleert het agentschap organisaties om innoverend en transnationaal te werken. 

Project Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)

Noord-Limburgs Open Atelier neemt via het project 'Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)' deel aan begeleidingstrajecten voor arbeidsrijpe en/of -bereide jongeren met focus op de werkervaring. Dit project kadert binnen het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken. Dit project beoogt een versterking van competenties van arbeidsbereide - én arbeidsrijpe leerlingen, waarbij er via een concrete werkervaring op de eigen interne werkvloeren gewerkt kan worden aan vaktechnische competenties, loopbaangerichte competenties en arbeidsgerichte competenties van leerlingen.  

Door deel te nemen aan het reële productieproces worden systematisch en al doende de arbeidsgerichte en vaktechnische competenties verder ontwikkeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen uit het leerplan van de leerling en de te-bereiken arbeidsrijpheid voor arbeidsdeelname in het NEC. De algemene doelstellingen worden dus in hoofdzaak individueel bereikt op de interne werkvloer met de toegewezen mentor, maar zullen uiteraard ook ondersteund worden via opvolggesprekken met en bijsturingen van de HR-medewerkers. 

Na het bereiken van de nodige arbeidsrijpheid kunnen deze jongeren doorstromen naar arbeidsdeelname via OAO/duaal leren binnen Open Atelier of via OAO/duaal leren in het NEC. Als beoogd doorstroomresultaat mikken we op 70% doorstroom. 


                    

Met de financiële steun van Europa, WSE, Vlaanderen en Provincie Limburg