Verkoopsvoorwaarden

 1. De facturen van Open Atelier zijn steeds betaalbaar op de zetel of door overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer BE44 0011 7640 1145 (BIC GEBABEBB)  of KBC BE14 7390 1291 8983 (BIC KREDBEBB), netto zonder korting.

 2. Bij niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag zal automatisch en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag een verwijlintrest a rato van 1 % per maand worden aangerekend.

 3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 12% op de hoofdsom, met een minimum van 50 EUR per factuur.

 4. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk van rechtswege opeisbaar en geeft Open Atelier bovendien het recht om alle lopende bestellingen en opdrachten op te schorten. De betalingen worden steeds aangewend om eerst de oudste openstaande schulden met inbegrip van de vervallen interesten te vereffenen.

 5. Het bedrag der facturen is betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

 6. Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.

 7. Open Atelier zal de goederen en benodigdheden die door de klant worden afgeleverd aanvaarden in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de afgifte ervan. Open Atelier voert geen enkel controle (inhoud, werking, kwaliteit en/of kwantiteit) uit op de geleverde goederen en benodigdheden. Open Atelier is niet verantwoordelijk, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele defecten, gebreken (zichtbare of niet-zichtbare) en/of beschadigingen aan de afgeleverde goederen.

 8. Open Atelier heeft een brandverzekering gesloten, die bovendien een dekking biedt voor de koopwaar die worden afgegeven en dit ten belope van een bedrag van 135.000€ voor Pelt en 67.423€ voor Lommel (aan huidige ABEX 1004). De klant zal desgevallend Open Atelier inlichten mocht het voorgaande onvoldoende blijken te zijn. (Definitie koopwaar: Koopwaar omvat voorraden, grondstoffen, producten in bewerking, afgewerkte producten, verpakkingen, afvalstoffen en goederen die ons werden toevertrouwd door personen met wie we een commerciële relatie hebt en dit alles voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden.)

 9. Annulatie van de bestelling of werkzaamheden dient steeds schriftelijk te gebeuren. De reeds uitgevoerde werkzaamheden voorafgaandelijk aan de annulatie worden pro rata afgerekend aan de klant.

 10. Verkoopovereenkomsten omvatten steeds niet-franco leveringen tenzij anders vermeld in de verkoopovereenkomst.

 11. Alle overeenkomsten met Open Atelier worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen met Open Atelier ressorteren uitsluitend onder de exclusieve rechtsmacht en bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Open Atelier.

Met de financiële steun van Europa, WSE, Vlaanderen en Provincie Limburg